Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

 1. Administratorem Państwa Danych jest Centrum Usług Detektywistycznych ul. Świebodzka 6/1; 50-046 Wrocław. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 2. Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
 3. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);

 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

 5. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);

 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora); 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, jeżeli nie zachodzi podstawa przetwarzania wymieniona w w/w punktach.

 2. Państwa dane mogą być przekazywane:

  • podmiotom przetwarzającym Państwa dane, na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych, np. firmom informatycznym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy montażu urządzeń, podjazdach interwencyjnych czy wysyłce korespondencji itp.;

  • podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, np. Poczta Polska, banki; 1. Nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 2. Mają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 2. Kontakt i informacje w sprawie danych osobowych: biuro@cud24.pl.

 3. Państwa dane nie podlegają profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.Zgodnie z art. 28c Ustawy o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2020 0.1.129 z dnia 6 lipca 2001) do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Jesteś zainteresowany naszymi usługami?
Zapraszamy do kontaktu